icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Rustad skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 08.06.2017 kl. 17:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
32/17 Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid
33/17 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde
34/17 Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel
35/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark
36/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro-kommunegrensa Ski, Døgnhvileplass
37/17 R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del
38/17 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere
39/17 Modulskole Ås stadion - Trafikksikkerhet - Klage på vedtak
40/17 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 44, 46 - Tomannsbolig del av BK1 - Naboklage på vedtak om tillatelse til tiltak
41/17 Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag
42/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Søknad om dispensasjon fra arealformål og tillatt boligtype
43/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Søknad om dispensasjon fra arealformål
44/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021
45/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021
46/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen
47/17 EPC prosjekt - godkjenning av energisparekontrakt
48/17 1. tertialrapport 2017
49/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017