icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Rustad skole   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner

Gebyr

Gebyrregulativ for behandling av plansaker etter plan- og bygningsloven for år 2018

Betalingsbetingelser

  • Gebyr for oppstartsmøte kreves når oppstartsmøte er gjennomført og forfaller til betaling umiddelbart
  • Gebyr for planprogram kreves når saken legges fram til politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart
  • Gebyret for høringsforslag kreves når saken legges fram for politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart.


Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

(Last ned dokumentet) (DOC) (PDF)

Tips en venn Skriv ut

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak:

Tiltak Plan- og bygningsloven
Oppstart av reguleringsarbeidet - Oppstartsmøte § 12-8
Planprogram § 4-1
Forslag til detaljregulering - høringsforslag § 12-3
Forslag om mindre endring i reguleringsplan § 12-14


Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl. § 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter.

§ 2 Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte

Gebyr for avholdelse av oppstartsmøte 10 000 kr

§ 3 Planprogram

Gebyr for fastsettelse av planprogram 25 000 kr

§ 4 Forslag til detaljregulering – høringsforslag

Grunnbeløp 60 000 kr

Tillegg per m2 for planområder over 5 000 m2

5 001 – 15 000 m2  kr 8
15 001 – 30 000 m2 kr 4
30 001 – 50 000 m2 kr 2
over 50 000 m2 kr 1

Det betales gebyr for all ny bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng.

Tillegg for bebyggelsen, per m2

0 – 1 000 m2 BRA  kr 15
1 001 – 5 000 m2 BRA  kr 10
5 001 – 10 000 m2 BRA  kr 5
over 10 000 m2 BRA  kr 3

§ 5 Tilleggsgebyr

Tillegg for endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling, eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget. 25 000 kr

Tillegg for detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan

25 000 kr

Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid.

Timeprisen er kr 1 100 eks mva.

§ 6 Forslag om mindre endring i reguleringsplan

Små endringer som godkjennes administrativt, jf.pbl. § 12-14 10 500 kr
Endringer som godkjennes ved politisk behandling etter pbl. §12-14 18 000 kr
Ved avslag betales 70%  

§ 7 Reduksjon eller fritak fra gebyr

Jord- og skogbruksområder, Friluftsområder og naturvernområder hvor det ikke skal gjennomføres tiltak, jf. pbl. § 12-5 nr.5, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr

Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig.

 

§ 8 Øvre tak på reguleringsgebyr

Øvre grense for samlet gebyr er kr 1 500 000,-